Hoe veranker je de SDG’s in heel de organisatie?

Hoe veranker je de SDG’s in heel de organisatie?

Om de SDG’s te verankeren in de organisatie moet je iedereen mee krijgen (bottom-up approach). Werknemersbetrokkenheid is dus essentieel voor het succes van het duurzaamheidsbeleid.

Wat kan de betrokkenheid van je medewerkers in het verduurzamingsproces versterken?

  • Duid een duurzaamheidscoördinator aan (centrale contactpersoon, SPOC).
  • Stel een duurzaamheidsstuurgroep samen (SDG-werkgroep). Het is belangrijk dat je duurzaamheidsbeleid niet bij één persoon of managementlaag ligt maar verschillende departementen behelst.
  • Integreer duurzaamheid in de (langetermijn)missie en visie. Zo weerspiegelen die het duurzaamheidsengagement.
  • Zet in op de SDG’s op strategisch niveau (raad van bestuur, directiecomités en leidinggevenden).
  • Integreer duurzaamheid in interne leerprogramma’s/-mogelijkheden (levenslang leren). Door medewerkers duurzaamheidskennis en -vaardigheden bij te brengen, kunnen ze actief meedenken over dit thema. Dat hoeft niet altijd te gebeuren via een klassieke lezing. Het kan bijvoorbeeld ook met een teambuildingactiviteit.
  • Maak je duurzaamheidsengagement zichtbaar door het te communiceren met zowel interne als externe belanghebbenden. Door transparante communicatie en participatie creëer je een draagvlak (voor medewerkers).

Strategische verankering

Ook de strategische verankering op directieniveau en in de langetermijnstrategie en -planning is noodzakelijk (top-down approach). Als organisatie kan je op verschillende manieren de SDG’s verankeren. Je kan ze integreren in je visie, missie en strategie maar ook in je processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden.

Het is cruciaal om de volgende stappen te volgen bij de verankering van de SDG’s in je organisatie.

  • Neem als organisatie je verantwoordelijkheid en erken dat de SDG’s niet alleen menslievende doelen dienen.
  • Ga na op welke SDG’s je organisatie een impact heeft. Selecteer de juiste SDG’s.
  • Ga voor een geïntegreerde aanpak. Een van de basisbeginselen van de Agenda 2030 is nl. dat ze als een één en ondeelbaar kader behandeld moet worden.

Zijn de doelstellingen in de Agenda 2030 universeel of net niet?

Elk land heeft de opdracht om de SDG’s tot uitvoering te brengen. Nationale, regionale en lokale overheden geven zelf een invulling aan het SDG-beleid, afhankelijk van lokale uitdagingen en prioriteiten. Ook organisaties die aan de slag gaan met dit universele doelstellingenkader zullen de doelstellingen licht hertalen naar hun eigen context.

De Agenda 2030 biedt hiervoor een holistisch verduurzamingskader dat je kan gebruiken als leidraad voor jouw actieplan.

Belangrijk is dat volgens de outside-in-benadering van de Agenda 2030 organisaties hun plannen en verduurzamingstrategieën afstemmen op actuele, globale uitdagingen en behoeften. De Agenda 2030 bepaalt als het ware het ambitieniveau van onze gezamenlijke inspanningen.

Dat is tegengesteld aan de traditionele inside-out-benadering van duurzaamheidsmanagement, waarbij het ambitieniveau en de focus van het duurzaamheidsbeleid wordt bepaald op basis van eigen strategische keuzes. De figuur hieronder geeft aan dat de inside-out-benadering niet volstaat om aan de huidige behoeften van onze samenlevingen en de planeet te voldoen.

Visual Hoe veranker je de SDGs

Bron: CIFAL Flanders | Zie ook het SDG Compass in verband met de 2 benaderingen en de prestatiekloof tussen beide.

Dit artikel is met permissie overgenomen uit de SDG Wegwijzer, die met steun van Verso samengesteld is door Cifal Flanders. Download de volledige wegwijzer hier.

Lees ook

Start-to-SDG!

Start-to-SDG!

Een duurzamere wereld? Ontdek hoe jouw organisatie hierbij kan helpen!

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

Welke meerwaarde biedt het SDG-kader voor organisaties?

De SDG’s dienen als inspirerend en holistisch verduurzamingsraamwerk om strategieën, doelen en activiteiten vorm te geven, bij te sturen en erover te communice…

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

Hoe kan jouw organisatie aan de slag met SDG 16?

CIFAL Flanders hertaalt SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten op organisatieniveau aan de hand van 3 pijlers.

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Hoe kan je je vooruitgang op vlak van duurzaamheid opvolgen?

Na het formuleren van strategische en operationele doestellingen is het belangrijk om hieraan indicatoren te linken, zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd in de imple…