Algemene voorwaarden

Versie: 24 november 2022

Verso is trots op haar kwalitatieve vormingen, netwerksessies, intervisies, supervisies, webinars en bootcamps voor sociale ondernemingen.

Om hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen blijven hanteren in de toekomst, is het essentieel dat de deelnemers de hier beschreven afspraken naleven.

Deze zijn van toepassing, vanaf de aanmelding, voor alle Verso-activiteiten die georganiseerd worden onder de naam Verso, Groeilabz, HRwijs, Hands-On Inclusion of in partnership. Gratis of betalend.

Alle soorten van activiteiten worden hierna benoemd als “activiteit”.

Inschrijving

 • Tijdens de inschrijvingsprocedure is de inschrijver verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte facturatiegegevens. Indien er geen alternatieve facturatiegegevens worden doorgegeven, dan zal de factuur automatisch gemaild worden naar de deelnemer.
 • Als de tickets voor een activiteit uitverkocht zijn, kan je in de meeste gevallen inschrijven op een wachtlijst. Indien er terug tickets beschikbaar zijn, word je automatisch gepromoveerd van de wachtlijst naar de deelnemerslijst. Je bent dan aangemeld voor de activiteit en ontvangt hiervan een bevestigingsmail. Ontvang je geen bevestigingsmail, dan ben je dus niet ingeschreven.

Facturatie en betaling

 • Na de aanmelding voor een activiteit ontvang je een automatische bevestiging per e-mail.
 • Bij een betalende activiteit ontvang je de factuur ofwel op het facturatie-adres, ofwel digitaal op het e-mailadres van de debiteur zoals die bij Verso gekend is. Klachten over facturen dienen per mail te worden gestuurd naar boekhouding@verso-net.be en dit binnen een termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd .
 • Elke factuur dient te worden betaald vóór de aanvang van de activiteit of ten laatste 30 dagen na de factuurdatum bij een latere inschrijving. Verso behoudt zich het recht voor om deelname aan de activiteit te ontzeggen bij een betalingsachterstand.
 • Indien de vervaldatum niet gerespecteerd wordt, zal er een eerste keer een kosteloze betalingsherinnering per e-mail verstuurd worden. Wanneer daar nog geen betaling op volgt, volgt er een aanmaning per aangetekende brief en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 15 euro aanmaningskosten.
 • Met uitzondering van de activiteiten onder de merknaam ‘Groeilabz’, zijn alle activiteiten vrijgesteld van BTW.
 • Wanneer een deelnemer niet meer werkzaam is binnen de organisatie, blijft het eerder gefactureerde bedrag verschuldigd aan Verso. Verso zal deze factuur innen bij de organisatie waar de deelnemer aan de slag was op het moment van inschrijving, tenzij anders overeengekomen met de deelnemer.

Parking- en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Verso, ook niet bij een annulatie van de activiteit.

Annulatie door de deelnemer

Een annulatie door de deelnemer kan op verschillende manieren:

 • Annuleren kan kosteloos t.e.m. 16 dagen voor de activiteit via de websitepagina of via e-mail aan de verantwoordelijke van de activiteit.
  De datum van de verzending door de deelnemer is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden zoals ze hieronder staan vermeld.
 • Bij annulatie 15 tot 7 kalenderdagen voor de activiteit, blijft 50% van de deelnameprijs verschuldigd. Indien de activiteit reeds betaald of gefactureerd werd zal men een creditfactuur ontvangen.
 • In alle andere gevallen is 100% van de deelnameprijs verschuldigd .
 • Bij annulatie 1 tot 6 kalenderdagen voor de activiteit of zonder voorafgaande annulatie per mail aan de verantwoordelijke van de activiteit voor een gratis activiteit wordt 15 euro gefactureerd als No-show-fee.
 • Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen, maar brengt Verso hiervan wel op de hoogte via e-mail. Enkel collega’s binnen dezelfde onderneming, met hetzelfde vestigingsnummer, komen hiervoor in aanmerking.
 • Indien de activiteit toelaat dat een collega gratis deelneemt, dan wordt in dit geval de activiteit gefactureerd aan de 2de deelnemer .

Wanneer een deelnemer gedurende een meerdaagse activiteit moet annuleren, dan tellen volgende voorwaarden:

 • De deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door iemand anders binnen dezelfde onderneming, met hetzelfde vestigingsnummer, na melding per e-mail aan Verso.
 • Het gefactureerde bedrag blijft verschuldigd.

Annulatie of wijziging door Verso

Verso behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een activiteit te annuleren, dan wel het programma, de datum of de locatie te wijzigen.

Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk, via e-mail of telefonisch, verwittigd.

In geval van annulatie door Verso wordt het betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

In geval van verplaatsing naar een andere datum, hebben de deelnemers de mogelijkheid om hun deelname te annuleren met een terugbetaling van het reeds betaalde inschrijvingsgeld. 

Privacy en jouw gegevens

Verso hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en verwerkt de gegevens steeds met het nodige respect voor de GDPR (Verordening EU 2016/679) en alle andere relevante wettelijke bepalingen. De algemene privacyverklaring kan je vinden op onze website.

Zo zullen de deelnemerslijsten met contactgegevens niet digitaal gedeeld worden met de deelnemers. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor de begeleider van de activiteit waarvoor men is ingeschreven.

Bij de start van bepaalde activiteiten is er wel een deelnemerslijst ter beschikking met de naam van de persoon alsook de naam van de organisatie, maar zonder contactgegevens.

Tijdens activiteiten kunnen foto’s genomen worden die Verso kan delen op haar sociale-mediakanalen, digitale nieuwsbrief en andere toepassingen. Indien dit niet gewenst is, dan kan men dit melden. Mail hiervoor, voorafgaand aan de activiteit, naar info@verso-net.be of meld dit bij aanvang van de activiteit aan de docent of aan een andere vertegenwoordiger van de organisator van de activiteit.

Klachten, opmerkingen en suggesties

Klachten, opmerkingen en suggesties over onze activiteiten of deze algemene voorwaarden mag je richten aan de directeur van Verso VZW (Ingrid Lieten).