Wat mogen sociale ondernemers verwachten van Jambon I?

Wat mogen sociale ondernemers verwachten van Jambon I?

De nieuwe Vlaamse regering wil tijdens haar beleidsperiode 120.000 extra mensen aan het werk krijgen. Ze plant ook enkele pittige investeringen en hervormingen in het beleidsdomein Welzijn en verruimt het investeringsbeleid voor innovatie zodat ook sociale ondernemingen meer ruimte krijgen om te innoveren.

Dat zijn in een notendop de lessen die Verso trekt uit de beleidsverklaring van minister-president Jambon. Maar het venijn zit ‘m in de staart: de regeringspartijen voorzien ook besparingsoefeningen, die zeker niet in het minst door de sociale ondernemingen gevoeld zullen worden.

Jobs, jobs, jobs

Ook op het Vlaamse niveau trekken de Zweedse coalitiepartners ten strijde met de leuze ‘jobs, jobs, jobs’. Er komt onder andere een jobbonus voor lage lonen en de aanklampende aanpak van de VDAB wordt verdergezet. Verso vindt het positief dat de Vlaamse regering verder inzet op het matchen van de openstaande vacatures met het beschikbare arbeidspotentieel. Zeker de sociale ondernemingen staan te springen om personeel aan te werven en deze roep zal de komende jaren enkel maar luider klinken. Ook de nieuwe focus op inactieven, bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond, is een veelbelovende piste.

Er wordt echter ook bespaard in het beleidsdomein. Zo zullen de doelgroepkortingen aangepast worden. De RSZ-korting voor oudere werknemers wordt hoogstwaarschijnlijk opgetrokken van 55 naar 58 jaar en de doelgroep van middengeschoolden wordt geschrapt.

Daar staat tegenover dat andere moeilijke doelgroepen op de arbeidsmarkt een extra ‘rugzakje’ krijgen en er ook meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking zouden komen voor een RSZ-korting. Het is nog niet duidelijk hoe een en ander technisch uitgewerkt zal worden. Verso pleit er alvast voor dat dit begeleidingsrugzakje voldoende ondersteuning biedt en dat er wordt gewaakt over de coherentie ten opzichte van andere arbeidsmarktmaatregelen. Wij blijven er ook op hameren dat er geen enkele reden is om sociale ondernemers uit te sluiten van algemene tewerkstellingsmaatregelen, zoals vandaag jammer genoeg het geval is voor de doelgroepkorting voor oudere werknemers. Verso zal ook nauw opvolgen op welke wijze de RSZ-korting voor de sociale inschakelingseconomie (SINE) zal worden hervormd.

Welzijn: geven en nemen

Binnen het beleidsdomein Welzijn voorziet de Vlaamse regering budgetten voor extra investeringen, maar wordt er ook stevig bespaard. Qua hervormingen zijn we benieuwd naar de voorstellen rond het wegwerken van de schotten tussen verschillende sectoren en de volgende stappen rond de vermaatschappelijking van de zorg. Positief is ook dat er gesproken wordt van een ‘regelluw’ kader om meer sociaal ondernemerschap mogelijk te maken, wat vele sociale ondernemers als muziek in de oren zal klinken. Verso en haar federaties kloppen ook al langer op deze nagel. Wij kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met de minister om te kijken waar er alvast quick wins kunnen worden behaald.

Ruimte voor maatschappelijk relevante innovatie?

De passages in het regeerakkoord over het welzijnsbeleid zijn niet de enige plaatsen waar Verso verwijzingen terugvindt naar sociaal ondernemerschap. We zijn verheugd dat er in het budget voor innovatie en ondernemerschap meer ruimte wordt voorzien voor ondernemerschap in functie van maatschappelijke uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat sociale ondernemers hier de eerste bondgenoot blijven van de regering om deze ambities waar te maken. We rekenen erop dat het ondersteuningsinstrumentarium van de Vlaamse regering op dit vlak tot een betere toegang voor sociale ondernemingen kan leiden. Ook hier gaan we graag het gesprek aan met de bevoegde minister, Hilde Crevits.

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…