Serv spreekt zich uit over nieuwe jobbonus

Serv spreekt zich uit over nieuwe jobbonus
Bron: Serv

De sociale partners hebben hun advies gepubliceerd over het voorontwerp van decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Servhebben zich de voorbije maanden verschillende keren uitgesproken over de plannen van de Vlaamse regering om een jobbonus in te voeren. Nu de kogel door de kerk is, concentreren de Vlaamse sociale partners zich in hun advies op de praktische invulling en toekenning van de jobbonus. Daarbij merken ze op dat het coherenter was geweest om de modaliteiten voor loontrekkenden én voor zelfstandigen samen te behandelen.

De sociale partners vragen om het loon- en inkomstenbegrip verder te verduidelijken. Het zou transparanter en efficiënter zijn om het loonbegrip van de jobbonus te laten samenvallen met dat van de federale werkbonus. Ook vragen ze een oplossing voor werknemers die tijdens de coronacrisis tijdelijk werkloos waren, want nu worden zij voor deze periode uitgesloten van de jobbonus. Verder moet de Vlaamse regering net als de federale regering aandacht hebben voor de zogenaamde promotieval. Voor zover het voorziene budget het toelaat kan Vlaanderen best zo nauw mogelijk bij de federale werkbonus aansluiten waarvan de bovengrens hoger ligt dan die van de jobbonus.

Net zoals bij de vroegere jobkorting is de woonplaats het criterium voor het verkrijgen van een jobbonus. Om meer rechtszekerheid te garanderen, vragen de sociale partners te bekijken of naast de woonplaats ook de werkplaats kan meetellen. Zo zou de jobbonus ook werknemers uit omliggende regio’s en landen kunnen aantrekken.

Tot slot vragen de sociale partners om de jobbonus te evalueren en eventueel aanpassingen te doen in het licht van fiscale of meer fundamentele beleidswijzigingen.

Lees hier het advies jobbonus van de Serv.

Lees ook

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.