Indicatoren (detail)

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2019 gaf 94,4% van alle medewerkers uit de gezinszorg aan dat ze geen problemen ondervond met de combinatie werk en privé, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 87,2% bedroeg.

 • Ziekenhuizen
 • WZC
 • Gehandicaptenzorg en jeugdbijstand
 • Gezinszorg
 • Vl. arbeidsmarkt
 • Ziekenhuizen
 • WZC
 • Gehandicaptenzorg en jeugdbijstand
 • Gezinszorg
 • Vl. arbeidsmarkt
 • Man
 • Vrouw
 • -30
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-54
 • +54
 • Voltijds
 • Deeltijds (+60%)
 • Deeltijds (-60%)
 • Omkaderend personeel
 • Zorgmedewerker
 • -50 medewerkers
 • 50-99 medewerkers
 • 100-499 medewerkers
 • +500 medewerkers

Methodologie

De werkbaarheidsmonitor van de Serv (Stichting innovatie en arbeid) is een driejaarlijkse schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef. In 2019 werden 40.000 loontrekkende Vlaamse werknemers aangeschreven, wat resulteerde in een respons bij ruim 13.000 werknemers. Klik hier voor meer technische uitleg over de validiteit van de vragenlijst en de steekproef.
De vragenlijst meet aan de hand van een indicatorenset de 4 belangrijke aspecten van een kwaliteitsvolle job (werkstress, motivatie, leermogelijkheden en balans werk-privé). Met de 'gezondheids- en welzijnszorg' verwijst de Serv naar de medewerkers die actief zijn in de NACE-sectoren 75, 86, 87 en 88.

De 4 aspecten van een kwaliteitsvolle job zijn:
 • Werkstress: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren.
 • Welbevinden op het werk (motivatie): de mate waarin men door de aard van de job werkbetrokken is/blijft dan wel gedemotiveerd raakt.
 • Leermogelijkheden: de mate waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek de competenties al dan niet op peil kan houden en verder kan ontwikkelen in functie van de inzetbaarheid op langere termijn.
 • Balans werk en privé: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie belemmeren.
Deze 4 aspecten zijn de werkbaarheidsindicatoren. Per werkbaarheidsindicator wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat deze indicator niet-problematisch is. Het percentage werknemers in Vlaanderen dat aangeeft geen enkele van de 4 indicator als problematisch te ervaren, is de werkbaarheidsgraad.

Socialprofitsectoren in detail

De werkbaarheidsmonitor 2019 had een netto-responspercentage van 36%, wat ruim voldoende is om een betrouwbare representativiteit van de steekproef te garanderen. De respondenten vinken aan in welke sector ze werken, zodat de resultaten kunnen worden opgedeeld naar sectoren. De minimumdrempel van de steekproefomvang voor de sectoren lag op 200 eenheden. Deze minimumdrempel laat toe om in 2019 betrouwbare uitspraken te doen over de werkbaarheid in de volgende socialprofitsectoren:

 • Gezins- en bejaardenhulp (Gezinszorg) (N= 213).
 • Jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk (N=326).
 • Ziekenhuizen (N=918).
 • Rusthuizen (Woonzorgcentra) (N=417).

Voor de sectoren sociaal-cultureel werk, maatwerkbedrijven, kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg werd de minimumgrenswaarde niet bereikt. Deze sectoren werden in deze reeks niet opgenomen.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag