Verklarende woordenlijst welzijn op het werk

Verklarende woordenlijst welzijn op het werk

HRwijs loodst je doorheen enkele essentiële begrippen van welzijn op het werk. 

Arbeidsorganisatie

De arbeidsorganisatie omvat onder andere:

 • de structuur van de organisatie (horizontaal – verticaal)
 • de wijze waarop de taken worden verdeeld
 • de werkprocedures
 • de beheersinstrumenten
 • de managementstijl
 • het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd

Arbeidsinhoud

Dit begrip heeft betrekking op de taak van de werknemer als dusdanig. Deze categorie omvat alles wat betrekking heeft op:

 • de complexiteit en de variatie van de taken
 • de emotionele belasting (relatie met het publiek, contact met leed, zijn emoties moeten verbergen, …)
 • de psychische belasting (onder meer verbonden aan de moeilijkheidsgraad van de taken)
 • de lichamelijke belasting
 • de duidelijkheid van de taken

Arbeidsvoorwaarden

Ze omvatten alles wat raakt aan de modaliteiten voor de uitvoering van de arbeidsverhouding, zoals de aard van de overeenkomst en het type werkrooster (nachtarbeid, werken in ploeg, atypische uren, …), de opleidingsmogelijkheden, het loopbaanbeheer, de evaluatieprocedures.


Arbeidsomstandigheden

Deze beogen de materiële omgeving waarin het werk wordt verricht, zoals de inrichting van de arbeidsplaatsen, de arbeidsmiddelen, het lawaai, de verlichting, de gebruikte stoffen, de werkhoudingen.


Arbeidsrelaties

Dit omvat de interne relaties tussen werknemers, met de directe chef, met de hiërarchische lijn,… maar eveneens de relaties met derden, de mogelijkheden tot contact, de communicatie, ...

Ook de kwaliteit van de relaties (samenwerking, integratie,…) vallen hieronder.


Blootstelling

Binnen de actieradius van het gevaar komen zodanig dat het er (potentieel) op kan inwerken – in contact komen met gevaar.


Gevaar

De intrinsieke eigenschap of het inherente vermogen van iets om tot nadelige gevolgen (schade) te leiden.


Psychosociale risico’s

De kans dat één of meer werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan elementen van de 5 A’s, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

De 5 A's:

 1. de arbeidsorganisatie
 2. de arbeidsinhoud
 3. de arbeidsvoorwaarden
 4. de arbeidsomstandigheden
 5. de interpersoonlijke relaties op het werk

Risico

Kans op een nadelig gevolg (verlies/schade) ten gevolge van blootstelling aan een gevaar.


Risicofactoren

Elke factor die mede het gevaar kan beïnvloeden en die daardoor mede het ontstaan van het risico bepaalt. Factoren zijn de: mens, uitrusting, organisatie, producten & diensten, omgevingsfactoren.


Schade

Menselijke schade (psychisch en fysiek)


(Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Lees ook

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie

Hoe ver staat jouw organisatie met haar alcohol- en drugbeleid? Q-ADO 2.0 toont je de weg.

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Waardevolwerk.be maakt de social profit werkbaar

Oplossingen voor uitdagingen rond werkbaar werk in de social profit vind je op www.waardevolwerk.be. Op deze website voor medewerkers, leidinggevenden en organi…

De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De essentie van de wetgeving psychosociale risico's

De werkgever is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Het startpunt van welzijn op het werk is een analyse v…