Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

De algemene vergadering (AV) bestaat uit de leden van de vereniging. Ze kiest de leden van de raad van bestuur en delegeert hen bevoegdheden.

De algemene vergadering staat in voor:

  • de oprichting en ontbinding van de vzw
  • de aanvraag van (nieuwe) erkenningen
  • de verregaande samenwerking met derden
  • bewaken van het maatschappelijk doel en de missie van de vzw
  • de kwijting van de bestuurders op jaarbasis: dit betekent concreet de goedkeuring van de rekeningen en de begroting.
  • benoeming en ontslag van de bestuurders

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De kwijting van de bestuurders moet gebeuren bij meerderheid tenzij anders vermeld volgens de statuten.

De algemene vergadering bestaat volgens de vzw-wet uit minimaal de leden van de raad van bestuur plus één. Ideaal is een minimale 50/50 verhouding leden en bestuurders. Dit garandeert dat er voldoende kritische stemmen zijn wanneer er gediscussieerd of beslist wordt over een thema.  

De algemene vergadering moet minstens één maal per jaar samenkomen. Er kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden.


Raad van bestuur

De raad van bestuur verzekert de continuïteit van de organisatie en haar integratie in het maatschappelijk weefsel.

De bevoegdheden die een raad van bestuur opneemt, kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. De drie belangrijkste resultaatgebieden van elke raad van bestuur zijn:

  • Financieel beleid
  • Doelgroepenbeleid
  • Medewerkersbeleid

De rol die de raad van bestuur precies opneemt in deze onderwerpen kan ook weer verschillen van organisatie tot organisatie. Over het geheel genomen kunnen we drie types van raden van bestuur onderscheiden met een minder of meer actieve rol. 

Elke raad van bestuur heeft minstens een voorzitter, een penningmeester en leden. Men kan er voor kiezen om een afgevaardigd bestuurder aan te stellen die dicht bij de uitvoering van het beleid staat en zelfs deelneemt aan het dagelijks bestuur. Hij of zij vervult een brugfunctie tussen de raad van bestuur en de organisatie. Deze rol kan ook opgenomen worden door de voorzitter.

Een ideaal aantal leden voor een raad van bestuur schommelt tussen zes en tien zodat er steeds voldoende aanwezigheid gegarandeerd is en er een waaier aan competenties rond de tafel zitten.

Over de goede taakverdeling tussen de raad van bestuur en andere beleidsorganen hebben we het hier

Lees ook

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Leiderschap is de gedeelde verantwoordelijkheid van de directie, algemene vergadering en raad van bestuur van een vzw. Het komt er in de eerste plaats op aan om …

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische …

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…