Aanmoedigingspremie

Op de Vlaamse arbeidsmarkt bestaan er heel wat arbeidsduurverminderingsstelsels. Hier gaan we enkel in op de VAP-dagen (vrijstelling van arbeidsprestaties) en op het Vlaamse stelsel van aanmoedigingspremies in de social profit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

De tabel geeft het aantal goedgekeurde aanvragen per jaar weer. De tabel/figuur moet vooral trendmatig gelezen worden. Het geeft immers geen beeld van de omvang van de landingsbanen en de diverse vormen van tijdskrediet, aangezien er meer rechthebbenden zijn voor een federale premie dan voor een Vlaamse premie. Bovendien worden de rechthebbenden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbanen niet in de tabel opgenomen.

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: tussen 2003 en 2009 verdubbelde het aantal begunstigde mannen voor de Vlaamse aanmoedigingspremie in de social profit, terwijl dit aantal sinds 2009 opnieuw afnam. Deze afname heeft te maken met de admininistratieve vertraging van de afhandeling van de dossiers als gevolg van het invoeren van een nieuwe aanvraagprocedure. Vanaf 2012 was deze vertraging van de baan, wat zich reflecteert in een stabilisering ten opzichte van 2011 voor het totaal en een lichte stijging vanaf 2013.

  • Mannen
  • Vrouwen
  • Totaal

Methodologie

Aanmoedigingspremies

De Vlaamse aanmoedigingspremie social profit is een premie van de Vlaamse overheid die aanvullend bij de federale premie wordt toegekend als men aan bepaalde voorwaarden voldoet en als de premie op een correcte manier wordt aangevraagd. Onder volgende voorwaarden heeft men recht op de premie:

  • Zorgverlof: aanvullend bij een thematisch verlof (ouderschap, medisch, palliatief verlof), gedurende maximum 12 maanden. De begunstigde ontvangt €503,14, €266,51 of €149,39 bruto per maand voor respectievelijk een volledige, halftijdse of éénvijfde onderbreking.
  • Loopbaankrediet: aanvullend bij een volledige onderbreking via tijdskrediet (voor medewerkers met een contract van onbepaalde duur) gedurende maximum 12 maanden ontvangt men €278,14 bruto per maand indien men meer dan 5 jaar bij de organisatie is. Anders bedraagt de tegemoetkoming €429,23.
  • Landingsbaan: aanvullend bij een tijdskrediet 50+ (voor medewerkers met een contract van onbepaalde duur die een jaar voordien minimium 75% van een voltijdse werkten, in totaal minstens 20 jaar voltijds of deeltijds hebben gewerkt in de socialprofitsector of gelijkgestelde sectoren of die een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan minstens 10 jaar voltijds in de socialprofitsector of gelijkgestelde sectoren óf een equivalent van 10 jaar voltijds[1]) tot aan brugpensioen of de pensioengerechtigde leeftijd. Zij ontvangen €384,82 bruto per maand voor een halftijdse onderbreking (€296,38 van 75% naar 50%) en €89,63 voor een éénvijfde onderbreking.
  • Opleidingskrediet: voor het volgen van een opleiding.
  • Steun voor werknemers in bedrijven in moeilijkheden of herstructurering.

Social profit

Er bestaat een apart stelsel aanmoedigingspremies social profit. Hiermee wordt verwezen naar de private organisaties (in het Vlaamse Gewest en Vlaamse organisaties in Brussel) die vallen onder het toepassingsgebied van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van de socialprofitsector 2005-2011. De organisaties moeten ofwel behoren tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector en Vlaamse subsidies ontvangen ofwel tot de Vlaamse socioculturele sector. De meeste organisaties die behoren tot de paritaire comités 318, 319, 329, 327 en 331 voldoen aan deze voorwaarden. Medewerkers uit PC 327 die niet behoren tot het omkaderingspersoneel, hebben alleen recht op de aanmoedigingspremie landingsbaan. Voor alle andere premies worden ze beschouwd als werknemers van de privésector.

Paritaire comités

Medewerkers (loontrekkenden, woonachtig in Vlaanderen, die via dmfa gekend zijn bij de RSZ) kunnen worden ingedeeld volgens het paritair comité waaronder hij/zij werkzaam is. Voor de social profit weerhouden we 7 paritaire comités:

PC 318: Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
PC 319: Opvoedings-en huisvestingsinrichtingen en -diensten
PC 327: Beschutte en sociale werkplaatsen
PC 329: Socioculturele sector
PC 330: Gezondheidsinrichtingen en -diensten
PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
PC 337: Non-profit

Tot 2007 werden  PC 330 en PC 331 verenigd onder PC 305 (Gezondheidsdiensten).

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag