VIA6: welke maatregelen voor meer koopkracht?

VIA6: welke maatregelen voor meer koopkracht?

Centraal in het luik koopkracht staat de uitrol van een gemeenschappelijke functieclassificatie. Voor sommige sectoren werd die al uitgewerkt, maar voor een groot deel van de sectoren wordt dit nog verder uitgewerkt door de sociale partners.

Hiermee willen we, naast het realiseren van meer koopkracht, ook de concurrentie tussen deelsectoren op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden ontmijnen en mobiliteit tussen functies en deelsectoren stimuleren. We kiezen in VIA6 met andere woorden voor structurele koopkrachtmaatregelen. Dit artikel heeft enkel betrekking op de private sectoren.

Geregionaliseerde sectoren

In de geregionaliseerde sectoren werd op 1 november 2019 al een eerste stap gezet in de uitrol van de IF.IC-functieclassificatie en -baremastructuur. VIA6 voorziet nu vanaf 1 januari 2021 de volledige uitrol van IF.IC in deze sectoren zodat deze organisaties aantrekkelijke werkgevers kunnen blijven in vergelijking met de federaal gefinancierde zorgsectoren (in de eerste plaats de ziekenhuizen).

“Klassieke” VIA-sectoren

In de klassieke VIA-sectoren versnellen we de werkzaamheden om de nieuwe functieclassificatie af te ronden en vervolgens de gesprekken over het bijhorend loonhuis op te starten.

Intussen werkten we in VIA6 wel al koopkrachtmaatregelen uit die de uiteindelijke uitrol van IF.IC niet in de weg staan. Op het moment dat de werkzaamheden rond IF.IC worden afgerond en IF.IC kan worden uitgerold, zullen we de koopkrachtbudgetten die in VIA6 zijn voorzien, gebruiken om de nieuwe IF.IC-bepalingen te volgen.

VIA6 voorziet hogere budgetten voor koopkracht voor de klassieke zorg- en welzijnssectoren dan voor de maatwerksector en de socio-culturele sectoren. Ook vanwege de impact van de coronacrisis, die niet op dezelfde manier gevoeld is in die verschillende sectoren. Voor de werknemers in zorg en welzijn is er een loonsverhoging voorzien van 4,5% van de loonmassa. Voor maatwerk en socioculturele organisaties is dit 1,1% van de loonmassa. Omwille van dit onderscheid in budgetten, verschillen de concrete koopkrachtmaatregelen dan ook per sector. Deze specifieke sectorale uitwerking kunt u terugvinden in luik III Sectorale koopkracht- en kwaliteitsmaatregelen (pagina 46 in het akkoord, dat je hieronder kunt downloaden).

Lees ook alles over het luik 'kwaliteit' in VIA6.