Langer met goesting aan de slag

Langer met goesting aan de slag

Langer werken stelt uitdagingen aan medewerkers en organisaties. Om langer aan de slag te kunnen blijven, is ‘werkbaar werk’ gedurende de hele carrière nodig.

Werkbaar werk

Werkbaar werk is:

  • werk dat voldoende leerkansen biedt en motiverend is
  • werk dat niet te veel stress of fysieke belasting oplevert
  • werk dat een evenwichtige werk-privébalans mogelijk maakt

Taart werkbaar werk.jpg

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meerblijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Daarom is werkbaar werk van belang voor werknemers, ondernemers én organisaties. Dit geldt voor alle leeftijden.

Op www.werkbaarwerk.be vind je info, tools en praktijken om effectief te werken aan werkbaar werk.


Duurzame motivatie

Motivatie is cruciaal voor de prestaties van medewerkers, hun gezondheid en de mogelijkheid om langer aan de slag te blijven.

Vormingsinstelling Kwadraet verwerkte een aantal theorieën rond motivatie tot een model met vijf bouwstenen die bijdragen tot duurzame motivatie. Dat is:

  • motivatie die van binnenuit komt & niet alleen afhankelijk is van externe prikkels.
  • motivatie die gedragen wordt door motivatieondersteunende organisatievoorwaarden. 

Het startpunt voor het vijf bouwstenenmodel is de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985,2000) die een antwoord tracht te geven op de vraag: Waarom doen mensen wat ze doen?

Ieder mens heeft volgens deze theorie drie psychologische basisbehoeften:

  1. Competentie: je capabel voelen in iets, invloed hebben op de uitkomst van een taak, je capaciteiten kunnen inzetten om een gemeenschappelijk of hoger doel te bereiken.
  2. Autonomie: zelf keuzes kunnen maken, een zekere mate van vrijheid hebben in de uitvoering van je taken.
  3. verBondenheid: je gewaardeerd en geaccepteerd voelen en positieve relaties onderhouden met collega’s, leidinggevende...

5bouwstenenvoormotivatie.jpg

Aan deze drie basisbehoeftes werd ‘aspiraties en waarden’ toegevoegd. Als je werk aansluit bij wat je belangrijk vindt in het leven en wilt bijdragen aan de samenleving, draagt dit eveneens bij tot je motivatie.

Tot slot dient het geven en krijgen van waardering als een motor voor de vier basisbehoeftes. Waarderend samenwerken is een kerncompetentie van organisaties die duurzame motivatie van medewerkers als ambitie hebben. Het is dus veel meer dan bijvoorbeeld complimenten geven en heel anders dan kritiek inslikken.

Een organisatie die inzet op deze vijf thema’s stimuleert duurzame motivatie bij haar medewerkers, ongeacht hun leeftijd.

Lees ook

Je organisatie duurzaam heruitvinden

Je organisatie duurzaam heruitvinden

Respond! is een boek van Roeland Broeckaert dat de filosofie van Frederic Laloux vat in een concrete methodiek.…

Betere zorg door werkbaar werk

Betere zorg door werkbaar werk

Over innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra. 

Goede afspraken bij samenwerking

Goede afspraken bij samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen en over afdelingen en zelfs organisatiegrenzen heen te werken.

Het Nieuwe Werken: bricks, bytes & behaviour

Het Nieuwe Werken: bricks, bytes & behaviour

Het Nieuwe Werken valt het best te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving zodat het werk op een efficiënte, ef…