Social profit vraagt zuurstof voor sociaal ondernemen

Social profit vraagt zuurstof voor sociaal ondernemen

Sociale cohesie is niet te verwezenlijken zonder economisch draagvlak. Omgekeerd is het realiseren van economische welvaart maar mogelijk indien er voldoende sociale cohesie voor handen is. Daarom roept Verso in haar verkiezingsmemorandum de volgende Vlaamse regering op om verder te investeren in de social profit en de sociale ondernemingen hierbij te ondersteunen.

Socialprofitsectoren hebben nood aan volgehouden investeringstraject

Er is de afgelopen legislatuur op Vlaams niveau al heel wat geïnvesteerd in maatschappelijke dienstverlening. Toch zorgen demografische, economische en sociale ontwikkelingen ook voor bijkomende en wijzigende noden. Denken we maar aan de vergrijzing, migratie, gezinsverdunning en het risico op een verdere dualisering van onze samenleving.

Omdat een welvarende samenleving zoals de onze een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke maatschappelijke dienstverlening hoog in het vaandel draagt, roepen de socialprofitwerkgevers de volgende Vlaamse regeringspartners op verder te investeren in capaciteitsuitbreiding, maar ook in een structurele financiering die de financiële gezondheid van sociale ondernemingen garandeert.

Invullen van vacatures blijft grote uitdaging

Door de groeiende zorgvragen, blijft ook de vraag naar nieuwe medewerkers in de socialprofitsectoren groot. Dit is uiteraard goed nieuws, omdat dit betekent dat nog meer Vlamingen een baan kunnen vinden waar ze hun talenten kunnen inzetten voor een maatschappelijk doel. Deze groei betekent ook dat de moeilijkheden die werkgevers ervaren om deze banen in te vullen, nog acuter zullen worden. Daarom vragen wij meer actie van de volgende Vlaamse regering. Naast een evenwaardig budget voor de doelgroepkorting voor oudere werknemers in de social profit, vraagt Verso een ambitieus diversiteitsbeleid en een substantieel groeipad voor de sociale economie. Er is in verschillende sectoren ook dringend vraag naar groeibanen met maatschappelijke meerwaarde voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Innovatie en ondernemerschap

De wereld staat niet stil. Ook niet voor sociale ondernemers. Heel wat economische, technologische, maar ook beleidsmatige, evoluties vragen een grote wendbaarheid en creativiteit van sociale ondernemingen die een aanbod rond maatschappelijke dienstverlening in de markt zetten. Jammer genoeg zijn er nauwelijks middelen voorzien voor dergelijke strategische transformaties binnen de social profit. Daarom vragen wij dat alle sociale ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, toegang krijgen tot het reguliere instrumentarium voor de ondersteuning van innovatie en ondernemerschap.