Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching

Vlaanderen pakt arbeidsmarktkrapte aan met RSZ-korting en jobcoaching
Bron: SERV

Vanaf 1 oktober 2023 vervangt de Vlaamse regering  de bestaande en weinig populaire aanwervingsstimulans voor langdurig werkzoekenden door een RSZ-korting. Zo wordt het eenvoudiger voor ondernemingen om de korting te krijgen en mensen aan te werven die langere tijd niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Verder heeft de Vlaamse regering ook plannen om de doelgroep voor die korting sterk uit te breiden. De Vlaamse werkgevers-en werknemersorganisaties verenigd in de Serv zijn blij met deze al lang gevraagde aanpassing. Samen met het voorzien van jobcoaching voor de betrokken werknemers vormt de RSZ-korting een belangrijk onderdeel van het Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee dat de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse rregering eerder dit jaar ondertekenden. 

Hans Maertens, voorzitter Serv: “De Serv signaleerde al langer dat de aanwervingsstimulans niet goed werkte voor ondernemingen. Deze maatregel was niet aantrekkelijk genoeg en onvoldoende gekend bij werkgevers en werkzoekenden. Door de omvorming naar een RSZ-korting wordt het eenvoudiger voor ondernemingen om mensen aan te werven die al langer dan twee jaar niet actief zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om werknemers te begeleiden en op te leiden bij die nieuwe job. Dat maakt de Vlaamse regering mogelijk via jobcoaching, Zo kan wie aan de slag gaat, ook duurzaam aan de slag blijven.”

Aanwervingsstimulans wordt RSZ-korting

De Serv pleitte er in eerdere adviezen en akkoorden al voor om de aanwervingsstimulans om te vormen naar een RSZ-korting. Zo’n RSZ-korting komt de eenvoud en transparantie ten goede. Bovendien neemt de administratieve last voor werkgevers af. De sociale partners zijn ervan overtuigd dat dit de werkgevers over de streep zal trekken om mensen aan te nemen die langdurig werkloos zijn. Deze omvorming maakt deel uit van het Werkgelegenheidsakkoord Iedereen nodig, iedereen mee dat de Vlaamse regering in juli 2022 met de Vlaamse sociale partners heeft gesloten.  In dit akkoord staan meer dan veertig voorstellen om een aantal cruciale uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken via vier pijlers: een resultaatgericht activeringsbeleid, een doorgedreven opleidingsbeleid, werkbaar werk en kansen benutten voor interregionale mobiliteit en economische migratie.

Wie komt in aanmerking?

Werf je iemand aan die de voorbije twee jaar geen aaneensluitende werkervaring heeft gehad die minimum drie maanden duurde, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor deze doelgroepkorting.

Concreet gaat het over personen tussen 25 en 58 jaar die de dag voor de aanwerving ingeschreven waren bij VDAB als niet-werkende werkzoekenden. Het kan hier zowel gaan om uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloongerechtigden, personen met RIZIV-uitkering, personen met een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid als niet-beroepsactieve personen zonder uitkering. Er is wel een loonplafond van 10.000 euro per kwartaal. Voor een aanwerving boven deze loongrens wordt deze RSZ-korting niet toegekend.

Enkel ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor deze RSZ-korting. Het maakt uit of je in de social profit actief bent of elders.

Doelgroep uitbreiden en werkervaring snel verifiëren

Bij de start zal de RSZ-korting enkel aan langdurig werkzoekenden toegekend worden. Dat is dezelfde doelgroep van de aanwervingsstimulans die al gekend is bij VDAB. De ambitie gaat echter verder. De Vlaamse regering wil de doelgroep uitbreiden zodat ook andere mensen zonder recente duurzame tewerkstelling in aanmerking komen. 

Bij deze hervorming is het belangrijk dat wanneer een werkgever iemand aanwerft, snel duidelijk is of die persoon in aanmerking komt voor de doelgroepkorting. Dat kan bijvoorbeeld met een attest dat de werkzoekende krijgt van VDAB of een online tool die de werkgever kan raadplegen. Dit betekent dat VDAB de werkervaring snel moet kunnen verifiëren. De Serv vraagt een plan van aanpak om deze ruimere doelgroep te identificeren en een duidelijk tijdspad om deze uitbreiding effectief mogelijk te maken.

Ook werknemer ondersteunen via jobcoaching

Voor de Serv bestaat een goed doelgroepenbeleid uit een tweeluik: een financiële tegemoetkoming voor de werkgever, maar ook begeleiding en opleiding (jobcoaching) van de betrokken werknemer op vrijwillige basis. Indien gewenst kan dit ook uitgebreid worden naar diens werkgever. 

De Vlaamse sociale partners vragen om beide maatregelen, de RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring én jobcoaching goed in de markt te zetten. VDAB moet werkgevers en werknemers gericht en helder informeren over het aanbod waar ze recht op hebben en hen attent maken op de mogelijke bijdrage van begeleiding aan duurzame tewerkstelling. Dit is nodig om van beide maatregelen een succes te maken.

Je vindt het advies op de website: www.serv.be.

Lees ook

Regionale uitdagingen aanpakken via een leerecosysteem

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Zelfsturende teams hebben soms bijsturing nodig

Zelfsturende teams hebben soms bijsturing nodig

Zelfsturende teams heten hét antwoord te zijn op al te bekende uitdagingen als vervreemding van het werk, absenteïsme, gebrek aan flexibiliteit of eigenaarsch…

“Onze wereld is in transitie, we moeten erdoor!”

“Onze wereld is in transitie, we moeten erdoor!”

“Social profit toont dat het anders kan. Dat je ook producten en diensten kan leveren zonder dat alleen de financiële, maar ook de maatschappelijke winst prime…