Nieuw: VIA-deelsectorcodes in DmfA

Nieuw: VIA-deelsectorcodes in DmfA

Werkgevers in de social profit kregen in 2018 nieuwe deelsectorcodes voor hun RSZ-aangiftes.

Zoals afgesproken in het laatste Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofitsectoren hebben de Vlaamse overheid en de sociale partners een gestructureerde monitoring van de loon- en tewerkstellingsgegevens opgezet onder toezicht van een tripartite Begeleidend Comité. Daartoe is beslist om nieuwe VIA-deelsectorcodes in te voeren in de RSZ-aangiftes (DmfA/DmfAPPL). Die moeten toelaten om de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens te verzamelen ter voorbereiding en opvolging van de VIA-akkoorden. Dit gebeurt uiteraard met respect voor de privacy van de werknemers en bedrijfsgevoelige informatie van de ondernemingen.

Waarom zijn deze nieuwe VIA-deelsectorcodes nodig?

De loon- en tewerkstellingsgegevens die momenteel uit de bestanden van RSZ/RSZ-PPO kunnen getrokken worden - zowel voor de private social profit als voor de publieke social profit – bevatten onvoldoende gedetailleerde informatie over de diverse deelsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Het gebruik van deze authentieke bron is nochtans erg zinvol voor een goede voorbereiding en opvolging van de VIA-akkoorden, waarbij ook een onderbouwde raming van de budgettaire impact van de diverse VIA-maatregelen een belangrijk aandachtspunt is.

Correcte cijfers komen dus ook de werkgevers en het personeel in de socialprofitsectoren ten goede.

Welke socialprofitsectoren zijn betrokken?

  • Paritaire (sub)Comités die enkel onder bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. Dit betreft 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 331.00.10 en 331.00.20. Binnen elk van deze PC's  is er een lijst met specifieke codes bepaald voor de verschillende deelsectoren (met waar nodig ook een code ‘overige deelsectoren’) die door elke werkgever moet ingevuld worden voor elke tewerkgestelde werknemer. Er is ook telkens een code voorzien voor het geval de deelsector onbekend is.
  • Paritaire (sub)Comités van de ziekenhuizen (PC 330.01.10), de ouderenzorg (PC 330.01.02), de autonome revalidatiecentra (PC 330.01.41) en het beschut wonen (PC 330.01.51). Dit zijn ‘hybride’ sectoren in de zin dat ze onder de bevoegdheid van diverse federale en regionale overheden vallen. Hier is een lijst met specifieke codes voorzien voor de verschillende deelsectoren die behoren tot de Vlaamse bevoegdheid, die door de betrokken werkgevers moeten worden ingevuld voor elke tewerkgestelde werknemer (inclusief codes voor ‘overige deelsector’ of ‘deelsector onbekend’). Hier zijn echter ook aparte codes voor deelsectoren die vallen onder de bevoegdheid van een andere (federale of regionale) overheid, eveneens in te vullen door de betrokken werkgevers per tewerkgestelde werknemer.
  • Paritaire (sub)Comités 330.04 en 337: Dit zijn eveneens ‘hybride’ sectoren in de zin dat ze onder de bevoegdheid van diverse federale en regionale overheden vallen. Er moet enkel een code worden ingevuld voor de specifieke Vlaamse subsectoren die benoemd worden (i.c. multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en PAB/PVB-assistenten). In alle andere gevallen mag deze DMFA-zone leeg gelaten worden.
  • De openbare socialprofitsectoren, die dezelfde lijst van deelsectorcodes moeten hanteren als de private socialprofitwerkgevers in de bovenvermelde Paritaire (Sub)Comités.

Wat moet u doen als socialprofitwerkgever?

De invoering van de VIA-deelsectorcodes in DmfA en DmfAPPL betekent dat de betrokken socialprofitwerkgevers – zowel privaat als publiek – inspanningen zullen moeten leveren.

  • Voor de zittende werknemers die men in dienst heeft moet men de juiste deelsectorcode toekennen uit de betreffende lijst die effectief overeenstemt met de hoofdactiviteit die door de betrokken werknemers wordt verricht (en gekoppeld aan het Paritaire (sub)Comité in geval van de private socialprofitwerkgevers).
  • Hetzelfde moet uiteraard gebeuren voor alle toekomstige werknemers die men aanwerft.

Zoals gezegd dragen deze inspanningen bij aan het verzamelen van kwalitatieve data die de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden ten goede komen.

Dit is uiteindelijk ook in het belang van zowel werkgevers als werknemers in de betrokken sectoren.

Voor de invoering van de nieuwe deelsectorcodes zullen de betrokken werkgevers gecontacteerd worden door hun sociaal secretariaat, dat hiertoe de nodige initiatieven zal nemen.

Voor eventuele vragen over de werkwijze van uw sociaal secretariaat, dient contact opgenomen te worden met het aanspreekpunt bij uw sociaal secretariaat.

Indien de betrokken werkgevers vragen hebben of ondersteuning wensen bij het bepalen van de juiste deelsectorcodes voor hun personeel, wordt doorverwezen naar volgende aanspreekpunten.

Voor de private socialprofitsectoren: via de werkgeversfederatie waar uw onderneming/organisatie bij aangesloten is.

Bijvoorbeeld:

Voor de publieke socialprofitsectoren: via de VVSG (GSD-V).

Voor zowel private als publieke socialprofitsectoren: via de contactpersonen of dossierbeheerders bij de bevoegde overheidsdiensten die instaan voor vergunning, erkenning en/of subsidiëring van uw onderneming/organisatie.

Vanaf medio februari zal op de RSZ-portaalsite bovendien de nodige toelichting en administratieve instructies gepubliceerd worden (zie https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-integ...).

Meer informatie vindt u in deze Verso-nota.

Lees ook

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

“Hoe beter we overeenkomen, hoe sterker we zijn”

“Hoe beter we overeenkomen, hoe sterker we zijn”

De laatste rechte lijn naar de Vlaamse verkiezingen van 9 juni is ook voor de SERV (de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een spannende periode. In die mate dat het…

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

“Niet alle oplossingen hoeven geld te kosten”

Nieuwe, kleinschalige woonvormen die stevig ingebed zijn in de buurt en de samenleving. Met creatieve oplossingen voor de personeelskrapte en een solidair verzekeringssys…

“Je kan niet negeren wat op ons afkomt”

Een gebrek aan een langetermijnvisie en durf belemmert een goede zorg. Algemeen directeur Karin Van Mossevelde van i-mens en directeur Marleen Roesbeke van SOM, de federa…