Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Vacatures en knelpuntberoepen

Vacatures en knelpuntberoepen

De social profit is goed voor 18,8% van alle vacatures die de VDAB ontvangt: 5,1% in de ‘gezondheidszorg’ (13.210), 12,7% in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (32.885) en 1% in de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ (2.591).

Voor meer dan de helft van alle ontvangen vacatures in de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ (53,3%) is er geen diploma secundair onderwijs vereist. Ook in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ ligt dit percentage (47,2%) boven het Vlaams gemiddelde (39,7%). In de ‘gezondheidszorg’ is er voor slechts 15,5% van alle ontvangen vacatures geen diploma-vereiste.

Het afgelopen jaar steeg het aantal ontvangen vacatures in de ‘gezondheidszorg’ (+26,6%) bijna dubbel zo sterk dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+13,9%). Ook de vacaturegroei in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (+23,78%) lag ver boven het gemiddelde groeiritme. Anderzijds nam het aantal ontvangen vacatures de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ (-3,58%) het afgelopen jaar af.

Van alle ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen is er 12,2% één in de typische knelpuntberoepen voor de social profit (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden en werkleider sociale en beschutte werkplaatsen).
Het afgelopen decennium nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntberoepen in de social profit toe met 149%, terwijl het aantal vacatures voor knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt stabiel bleef. Vooral de afgelopen twee jaar nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntenberoepen uit de social profit spectaculair toe: van 10.334 in 2015, naar 13.323 in 2016 tot 17.354 in 2017.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Vacatures

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid.  Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven.  Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

De afgelopen 10 jaar is het aantal ontvangen vacatures in de maatschappelijke dienstverlening gestegen met 109%, terwijl  het aantal vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode met 28% steeg.

Van alle vacatures die VDAB ontving in 2017 situeert 12,7% zich in de maatschappelijke dienstverlening.

PDF
Excel
Methodologie

Openstaand

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende een omschreven periode in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid, en die op het eind van de maand nog open staan.  Vanaf januari 2015 worden enkel de vacatures weerhouden die rechtstreeks worden gemeld bij VDAB. De tijdreeks werd hieraan aangepast. Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

In december 2017 ligt het aantal openstaande vacatures in de sport, cultuur en ontspanning 36% lager dan tien jaar geleden, terwijl  het aantal openstaande vacatures op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode 16% hoger ligt.

Of ook: van alle openstaande vacatures in Vlaanderen op 30 december 2017 situeert zich 12,6% in de maatschappelijke dienstverlening.

PDF
Excel
Methodologie

Knelpuntberoepen

Het betreft hier de vacatures die door de VDAB werden ontvangen gedurende 12 maanden in het Normaal Economisch Circuit, zonder uitzendarbeid. Dit is de meest geschikte indicator om de vraagzijde op de arbeidsmarkt weer te geven.  Vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen (o.a. Wep+, gesco en dac), vacatures voor uitzendopdrachten en ‘Europese’ vacatures  behoren niet tot het Normaal Economisch Circuit.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvan vacatures moeilijker ingevuld worden en die zich gewoonlijk kenmerken door langere looptijden en lagere vervullingspercentages (verhouding tussen aantal vervulde en afgehandelde vacatures). Op basis van statistische wegingen wordt er jaarlijks een potentiële lijst opgesteld, die vervolgens besproken wordt door (sectorale) arbeidsmarktspecialisten. Het eindresultaat voor 2015 was een lijst met 143 knelpuntberoepen. In 2012 telde VDAB nog 205 knelpuntberoepen. Deze vermindering houdt verband met de nieuwe beroepenindeling die VDAB hanteert sinds januari 2013. Sindsdien maakt VDAB gebruik van de Competentfiches van de Serv en de daarin bepaalde “beroepenselectie, beroepenbenaming, beroepenomschrijving en beroepenstructuur”. In 2014 werd een nieuwe statistische methodiek ingevoerd. Na de bepaling van de lijst knelpuntberoepen worden de beroepen waarvoor het moeilijkst een geschikte kandidaat gevonden wordt afgebakend via een strengere selectie op basis van statistische indicatoren. Deze beroepen zijn de hardnekkige knelpuntberoepen. In de social profit betreft het de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen.

Hier geven we de typische knelpuntberoepen uit de social profit. De socialprofitwerkgevers zijn ook op zoek naar profielen voor niet-typische knelpuntberoepen, zoals informatici, technici, keukenpersoneel en secretariaatsmedewerkers.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

Tussen 2007 en 2017 is het aantal vacatures voor typische knelpuntberoepen uit de social profit gestegen met 149% terwijl het aantal ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt in 2017 op hetzelfde niveau ligt als in 2007. Vooral de afgelopen twee jaar was er een spectaculaire vacaturegroei voor de typische knelpuntberoepen uit de social profit..

Of ook: in 2017 is 12,2% van alle vacatures voor knelpuntberoepen er een typisch voor de social profit.  

PDF
Excel