Oproep Groenblauwe Parels

Oproep Groenblauwe Parels

Met deze projectoproep wil de Vlaamse overheid vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s aanmoedigen om in te zetten op ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving.

Welke terreinen komen in aanmerking?

In het Vlaamse Gewest gelegen private en publieke delen van:

  • terreinen van onderwijsinstellingen
  • terreinen van jeugdbewegingen
  • bedrijventerreinen
  • terreinen van zorginstellingen
  • sportterreinen
  • terreinen in woonwijken en buurten

Wie kan een project indienen?

De projectoproep richt zich tot vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s die de doelstelling willen realiseren op 1 of meerdere types van de vermelde terreinen.

Met ‘koepelorganisaties’ wordt bedoeld organisaties die individuele verenigingen of organisaties werkzaam op het vlak van onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging omvatten en die de belangen van deze verenigingen of organisaties behartigen.

Samenwerkingsverbanden met één of meer partners worden aangemoedigd. Er hoeft daarvoor geen formele structuur te worden opgezet. Eén vzw, intercommunale, koepelorganisatie, lokale overheid of POM vertegenwoordigt dan het samenwerkingsverband en treedt op als projectindiener.

Wanneer een lokale overheid indiener is, is deze verplicht om een samenwerking aan te gaan met minstens één van de andere actoren, zijnde met een vzw, intercommunale, koepelorganisatie of POM.

Er kan maar één projectindiener zijn. Deze is na eventuele toekenning van de subsidie ook de projectverantwoordelijke. Elke projectindiener kan maar één project indienen.

Blauwgroene parels

Doelstelling

De subsidie is bedoeld voor projecten die als doelstelling hebben ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving te realiseren. Daarmee wordt gedoeld op waterpartijen, planten, struiken en bomen met aandacht voor biodiversiteit, inheemse of streekeigen en bestuiversvriendelijke beplanting en een doordachte aanpak voor het beheer ervan. Ook moet er veel aandacht gaan naar watercaptatie en -infiltratie die bij voorkeur via natuurgebaseerde oplossingen wordt gerealiseerd. De deelnemers moeten ook bekijken of ze de nieuwe natuur die ze gaan aanleggen kunnen verbinden met reeds bestaande natuur rond het terrein. Waar mogelijk moeten groenblauwe verbindingen worden nagestreefd in het project.

Verwachtingen

De projectindiener dient 1 subsidieaanvraag in die bestaat uit minstens 3 subprojecten, waarbij het terrein in de bebouwde omgeving onthard en kwalitatief groenblauw wordt ingericht.

Elk subproject vindt plaats op een andere locatie en enkel terreinen die toegankelijk zijn voor minstens 100 mensen komen in aanmerking.

De projectindiener moet voor alle subprojecten op zoek gaan naar deelnemers en deze moeten gekend zijn bij en vermeld worden in de projectaanvraag.

De projectindiener moet zorgen dat er expertise rond ontharding en groenblauwe inrichting aanwezig is en dat hij de deelnemers actief kan begeleiden bij de realisatie van ieder subproject. Indien hij die expertise zelf niet heeft of deze begeleiding zelf niet kan voorzien, moet hij hiervoor een partner onder de arm nemen. Deze expertise moet bij de aanvraag van het project bekend zijn en beargumenteerd worden. Deze kosten kunnen volgens de vermelde percentages worden ingebracht voor de subsidie.

Bij het vormgeven en uitvoeren van de subprojecten moeten zoveel mogelijk mensen worden betrokken en/of geïnformeerd.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor een multiplicatoreffect. Dit kan door het belang en het positieve karakter van het (sub)project te delen met de sector, buurt of met andere lokale overheden en door daarnaast leerpunten en resultaten na het leertraject beschikbaar te stellen. Het departement engageert zich namelijk om een leertraject op te zetten dat de leerpunten uit deze oproep nadien breed verspreidt.

Met deze oproep willen we zo’n groot mogelijke oppervlaktes ontharden en klimaatadaptief inrichten. Toch stellen we geen minimumoppervlakte voorop. Even belangrijk is de kwaliteit van het finaal resultaat.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt minimaal 150.000 euro en maximaal 245.000 euro per project. Dit bedrag wordt vervolgens verdeeld over de subprojecten. We subsidiëren maximaal 75% van de totale projectkosten exclusief btw. De subsidie wordt toegekend met inachtneming van de ‘de-minimisvoorwaarden' van steun volgens Verordening (EU) nr. 1407/2013.

Minimaal 90% van de subsidie moet gaan naar kosten voor de terreinrealisatie (onthardingswerken en groenblauwe inrichting) en omkadering, waaronder expertenbegeleiding, en de voorbereidende werken die nodig zijn om deze te realiseren. Maximaal 10% mag gaan naar kosten voor het creëren van betrokkenheid en het bekomen van het multiplicatoreffect.

Indienen kan online tot uiterlijk 8 augustus 2022 om 12 uur.

Tegelijkertijd loopt er ook een oproep 'Natuur in je buurt' met dezelfde deadline. Zeker interessant om te combineren, zoals we hoorden in onze webinar 'Samen meer natuur met zorg!'

Lees ook

Projectoproep Natuur in je Buurt

Projectoproep Natuur in je Buurt

De Vlaamse overheid ondersteunt projecten die bijdragen aan zowel een maatschappelijk doel als de verbetering van de biodiversiteit tot een bedrag van 150.000 euro.…

De minder gekende voordelen van renovaties

De minder gekende voordelen van renovaties

Als je je gebouwen renoveert, heeft dat uiteraard in de eerste plaats een positieve invloed op je energiefactuur en je CO2-besparing. Maar er zijn ook andere voordelen aa…

“Nabijheid blijft belangrijk, ook in een organisatie met 12.000 medewerkers”

“Nabijheid blijft belangrijk, ook in een organisatie met 12.000 medewerkers”

“Onze dienstverlening staat of valt met onze mensen”, zegt HR-directeur van i-mens Eva Mangelschots. Het menselijk kapitaal van een van Vlaanderens grootste z…

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Een gesprek in de natuur is heel anders dan aan een bureau”

“Hier zijn geen gesprekken, geen analyses, geen radiolawaai. Alleen open ruimte en plaats voor mezelf.” Jan laat zijn blik dwalen over het weidse landschap.…