Covid19: wat moet je weten als werkgever?

Covid19: wat moet je weten als werkgever?

In de aanpak van de Covid19-epidemie verandert er ook arbeidsrechterlijk heel wat voor ondernemers.

Hieronder bundelen we de meest gestelde vragen van werkgevers i.v.m. het tewerkstellen van personen tijdens de coronacrisis. Voor de meest actuele info verwijzen we graag naar de webpagina's van onze federaties en zusterorganisatie Unisoc.

Welke preventiemaatregelen kan je als werkgever nemen?

Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer vind je in dit advies van de WHO.

Wat is de situatie van een werknemer die verhinderd is om het werk te hervatten omdat hij in quarantaine is geplaatst of omdat hij niet huiswaarts kan keren wegens een annulering van zijn terugvlucht?

Een werknemer die “vastzit” in het buitenland als gevolg van een annulering van zijn terugvlucht, kan overmacht inroepen waardoor de werkhervatting verhinderd wordt. Hetzelfde geldt wanneer de werknemer in quarantaine wordt geplaatst. Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer in het buitenland is/was wegens vakantie of na de beëindiging van een opdracht om professionele redenen.

De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht wordt geregeld door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Voor meer informatie over de bepalingen rond het gewaarborgd loon, onder andere in overmachtssituaties, zie de site van zusterorganisatie Unisoc.

Wat moet de werknemer doen?

Zo snel mogelijk zijn werkgever verwittigen. Indien de werknemer zijn werkgever niet verwittigt terwijl hij toch de mogelijkheid heeft om dit te doen, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

Wat is de aard van zijn afwezigheid?

De uitvoering van de overeenkomst is geschorst omwille van overmacht en de werknemer is dus niet ongewettigd afwezig. De afwezigheid van prestaties heeft echter wel de afwezigheid van loon tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer echter uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

De formaliteiten voor de werkgever in geval van tijdelijke werkloosheid zijn sterk vereenvoudigd. De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Bron: www.sociare.be

De werknemer kan ook kiezen om, mits akkoord van zijn werkgever, deze dagen om te zetten in verlofdagen (onmogelijk in geval van een regime van collectieve vakantie in de onderneming) en zo het recht op zijn loon weer te verkrijgen.

Wat kan een werkgever doen bij de terugkeer van de werknemer uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus?

De arbeidswetgeving laat niet toe dat een werkgever een medisch attest vraagt aan werknemers die terugkeren uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus. De werkgever kan alleen de echtheid van de arbeidsongeschiktheid nagaan maar niet de arbeidsgeschiktheid.

Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem in principe de toegang tot de werkvloer dan ook niet weigeren.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goede huisvader erover te waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen.

Zo zal de werkgever in overleg met de werknemer kunnen beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …).

De werkgever kan de kennelijk zieke werknemer vragen om, met het oog op de veiligheid van de andere werknemers naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen. De werkgever kan ook, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling bij hem te onderwerpen. De werknemer dient hier dan onverwijld gevolg aan te geven.

Wat is de situatie van een werknemer die als gevolg van het coronavirus ziek wordt?

De situatie is anders wanneer een werknemer als gevolg van het coronavirus ziek wordt en daardoor verhinderd wordt te werken.

In dat geval is de onmogelijkheid om te werken te wijten aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn de gewone regels in dat kader van toepassing. Zo zal de arbeidsongeschikte werknemer in principe gedurende een bepaalde periode recht hebben op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever.

De Orde der artsen heeft beslist dat huisartsen voortaan ook een afwezigheidsattest kunnen uitschrijven zonder de patiënt onderzocht te hebben. Dus ook voor een gewone griep of verkoudheid kan de werknemer zonder consultatie een ziektebriefje krijgen. Merk wel op dat dit de werknemer niet ontheft van de plicht om zijn of haar afwezigheid te wettigen met een doktersattest, tenzij hier andere afspraken over zijn binnen de onderneming.

Wat als de werkgever als gevolg van het coronavirus zijn activiteiten tijdelijk niet meer kan uitoefenen?

In dergelijk geval is het de werkgever die verhinderd is om werk te verschaffen aan zijn werknemers door een omstandigheid die een situatie van overmacht vormt, namelijk een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

De uitvoering van de overeenkomst is dus eveneens geschorst omwille van overmacht zoals bepaald door artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wanneer een werkgever, omwille van redenen van overmacht, niet in staat is om zijn personeel tewerk te stellen, kan hij zijn personeel in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatsen. Deze maatregel kan zowel voor arbeiders als voor de bedienden worden ingevoerd. Tijdens deze periode kunnen de werknemers in principe een uitkering van de RVA genieten. De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.

Wat als een werkgever als gevolg van het coronavirus geconfronteerd wordt met een tijdelijk gebrek aan werk?

Op vrijdag 20 maart besloot de federale regering dat alle coronagerelateerde tijdelijke werkloosheid onder de noemer ‘overmacht’ kan worden geklasseerd. Het is niet nodig om tijdelijke werkloosheid voor heel de onderneming aan te vragen. Het statuut kan ook aangevraagd worden voor specifieke functies of afdelingen.

Bijzondere maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen die gevolgen ondervinden van de corona-epidemie

Het federale kernkabinet heeft op 6 maart 2020 een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen in het kader van het coronavirus.

Ten eerste zullen ondernemingen die op economisch niveau getroffen zijn door het coronavirus hun werknemers op tijdelijke werkloosheid kunnen zetten om de werkgelegenheid op lange termijn te vrijwaren.

Daarnaast zal de regering modaliteiten voorzien voor de spreiding, het uitstel en de vrijstelling van de betaling van bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

Een van de maatregelen is de verhoging van het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van tijdelijke overmacht of een tijdelijk gebrek aan werk. De bedoeling is dat de betrokken bedragen tot 30 juni 2020 worden verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon.

Intussen worden de nodige stappen gezet om de betrokken maatregelen uit te voeren.

Voor meer informatie over deze maatregelen voor ondernemingen kun je terecht op de website en de helpdesk van Vlaio.

Voor een laatste stand van van zaken verwijzen we naar de website van de FOD WASO of Unisoc.

Lees ook

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

De Nationale Arbeidsraad heeft in een intersectorale cao de voorwaarden bepaald waaronder ook voor bedienden tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan aangevraag…