Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Werkbaarheid

Werkbaarheid

Geen enkele sector scoort beter inzake werkbaarheid dan de gezondheids- en welzijnssector. In 2016 heeft 54,4% van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector werkbaar werk, tegenover 51% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Voor drie van de vier indicatoren van werkbaarheid doet de gezondheids- en welzijnssector het beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt, voor werkstress zitten we op het Vlaams niveau. Vooral inzake werkbetrokkenheid en leermogelijkheden scoort de gezondheids- en welzijnssector hoger dan gemiddeld.

Over lange termijn (2004-2016) verslechterde de werkbaarheid in de gezondheids- en welzijnssector (-1,1 procentpunten) slechts beperkt en is deze daling iets minder dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (-1,3 procentpunten). Tussen 2013 en 2016 is er in de gezondheids- en welzijnssector echter een sterkere terugval van de werkbaarheidsgraad (-4,4 procentpunten) dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (-3,6 procentpunten). Dit heeft vooral te maken met een verslechtering inzake werkstress, vooral in de sectoren gehandicaptenzorg en jeugdbijstand en in de woonzorgcentra.

In 2016 scoort de gezondheids- en welzijnssector op vier van de zes werkbaarheidsrisico’s slechter dan het Vlaams gemiddelde over alle sectoren heen. In de gezondheids- en welzijnssector geeft 41,3% van de medewerkers aan dat de emotionele belasting problematisch is (23% voor alle sectoren), 38,1% ervaart een te hoge werkdruk (36,8% voor alle sectoren) en 24,6% rapporteert een gebrek aan autonomie (19,4% voor alle sectoren). Ook de arbeidsomstandigheden (16,4%) worden door iets meer medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector als problematisch ervaren dan gemiddeld (14,9%). Voor andere jobkenmerken zoals taakvariatie (22,1%) en ondersteuning leiding (12,8%) scoort de gezondheids- en welzijnszorg dan weer iets beter dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in oktober 2017.

Werkbaarheidsmonitor

De werkbaarheidsmonitor van de Serv – Stichting innovatie en arbeid - is een driejaarlijkse schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef van 30.000 loontrekkende Vlaamse werknemers. Klik hier voor meer technische uitleg over validiteit van de vragenlijst en de steekproeftrekking.

De vragenlijst meet aan de hand van een indicatorenset de 4 belangrijke aspecten van een kwaliteitsvolle job (werkstress, motivatie, leermogelijkheden en balans werk-privé).

Indicatoren

De 4 aspecten van een kwaliteitsvolle job zijn:

 • Werkstress: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren.
 • Welbevinden op het werk (motivatie): de mate waarin men door de aard van de job werkbetrokken is/blijft dan wel gedemotiveerd raakt.
 • Leermogelijkheiden: de mate waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek de competenties al dan niet op peil kan houden en verder kan ontwikkelen in functie van de inzetbaarheid op langere termijn.
 • Balans werk en privé: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie belemmeren.

Deze 4 aspecten zijn de werkbaarheidsindicatoren. Per werkbaarheidsindicator wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat deze indicator niet-problematisch is. Het percentage werknemers in Vlaanderen dat aangeeft geen enkele van de 4 indicator als problematisch te ervaren, is de werkbaarheidsgraad.

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2016 gaf 89% van alle medewerkers uit de gezondheids- en welzijnszorg (gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) aan dat ze geen problemen ondervond met de combinatie werk en privé, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 87,8% bedroeg.

PDF
Excel
Methodologie

Indicatoren (detail)

De 4 aspecten van een kwaliteitsvolle job zijn:

 • Werkstress: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren.
 • Welbevinden op het werk (motivatie): de mate waarin men door de aard van de job werkbetrokken is/blijft dan wel gedemotiveerd raakt.
 • Leermogelijkheiden: de mate waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek de competenties al dan niet op peil kan houden en verder kan ontwikkelen in functie van de inzetbaarheid op langere termijn.
 • Balans werk en privé: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie belemmeren.

Deze 4 aspecten zijn de werkbaarheidsindicatoren. Per werkbaarheidsindicator wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat deze indicator niet-problematisch is. Het percentage werknemers in Vlaanderen dat aangeeft geen enkele van de 4 indicator als problematisch te ervaren, is de werkbaarheidsgraad.

De WBM-meting 2016 had een netto-responspercentage van 40,6%, wat ruim voldoende is om een betrouwbare representativiteit van de steekproef te garanderen. De respondenten vinken aan in welke sector ze werken, zodat de resultaten kunnen worden opgedeeld naar sectoren. De minimumdrempel van de steekproefomvang voor de sectoren lag op 200 eenheden. Deze minimumdrempel laat toe om in 2016 betrouwbare uitspraken te doen inzake werkbaarheid voor de volgende socialprofitsectoren:

 • Gezins-en bejaardenhulp (Gezinszorg) (N= 210).
 • Jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk (N=327).
 • Ziekenhuizen (N=810).
 • Rusthuizen (Woonzorgcentra) (N=316).

Voor de sectoren sociaal-cultureel werk, beschutte en sociale werkplaatsen, kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg werd de minimumgrenswaarde niet bereikt. Deze sectoren worden in wat volgt niet opgenomen.

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2016 gaf 95,1% van alle medewerkers uit de gezinszorg aan dat ze geen problemen ondervond met de combinatie werk en privé, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 87,8% bedroeg.

PDF
Excel

Risico's

Kwaliteit van de arbeid komt tot stand in een context waarin een hele reeks factoren een rol spelen. De vragenlijst meet eveneens een aantal kenmerken van de werkplek, die al dan niet een risico inhouden voor de werkbaarheid. Dit zijn de zogenaamde werkbaarheidsrisico’s:

 • Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, werktempo, deadlines.
 • Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen in het bijzonder bij omgang met klanten of coördinatietaken.
 • Taakvariatie: de mate waarin de functie-inhoud een afwisseld takenpakket omvat en beroep doet op de vaardigheden.
 • Autonomie: de mate waarin men invloed heeft op de planning en organisatie van het eigen werk.
 • Ondersteuning directe leiding: de mate waarin men door de rechtstreekse chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund wordt.
 • Arbeidsomstandigheden: de mate waarin men wordt blootgesteld aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting.

Per werkbaarheidsrisico wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat dit risico problematisch is in zijn/haar job.

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2016 gaf 38,1% van alle medewerkers uit de gezondheids- en welzijnszorg (gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) aan dat ze een probleem ervaarde met de werkdruk, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 36,8% bedroeg.

PDF
Excel

Risico's (detail)

Kwaliteit van de arbeid komt tot stand in een context waarin een hele reeks factoren een rol spelen. De vragenlijst meet eveneens een aantal kenmerken van de werkplek, die al dan niet een risico inhouden voor de werkbaarheid. Dit zijn de zogenaamde werkbaarheidsrisico’s:

 • Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, werktempo, deadlines.
 • Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen in het bijzonder bij omgang met klanten of coördinatietaken.
 • Taakvariatie: de mate waarin de functie-inhoud een afwisseld takenpakket omvat en beroep doet op de vaardigheden.
 • Autonomie: de mate waarin men invloed heeft op de planning en organisatie van het eigen werk.
 • Ondersteuning directe leiding: de mate waarin men door de rechtstreekse chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund wordt.
 • Arbeidsomstandigheden: de mate waarin men wordt blootgesteld aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting.

Per werkbaarheidsrisico wordt aangegeven wat het percentage van de Vlaamse werknemers is, dat aangeeft dat dit risico problematisch is in zijn/haar job.

De WBM-meting 2016 had een netto-responspercentage van 40,6%, wat ruim voldoende is om een betrouwbare representativiteit van de steekproef te garanderen. De respondenten vinken aan in welke sector ze werken, zodat de resultaten kunnen worden opgedeeld naar sectoren. De minimumdrempel van de steekproefomvang voor de sectoren lag op 200 eenheden. Deze minimumdrempel laat toe om in 2016 betrouwbare uitspraken te doen inzake werkbaarheid voor de volgende socialprofitsectoren:

 • Gezins-en bejaardenhulp (Gezinszorg) (N= 210).
 • Jeugdbijstand, gehandicaptenzorg en welzijnswerk (N=327).
 • Ziekenhuizen (N=810).
 • Rusthuizen (Woonzorgcentra) (N=316).

Voor de sectoren sociaal-cultureel werk, beschutte en sociale werkplaatsen, kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg werd de minimumgrenswaarde niet bereikt. Deze sectoren worden in wat volgt niet opgenomen.

Hoe tabellen/figuren lezen?

In 2016 gaf 19,9% van alle medewerkers uit de gezinszorg aan dat ze een probleem ervaarde met de werkdruk, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 36,8% bedroeg.

PDF
Excel
Methodologie