Zoekveld

Wat verandert er aan het opleidingsverlof?

Op 11 juli 2017 bereikte Verso samen met de andere sociale partners van de Serv en de Vlaamse regering een Vesoc-akkoord over de hervorming van de opleidingsincentives. Een eerste concrete uitwerking hiervan is het voorontwerp van decreet Vlaams opleidingsverlof, principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 2 maart 2018. Op 3 april formuleerde de Serv haar advies op deze voorstellen van hervorming van het betaald educatief verlof.

We zetten hier de belangrijkste punten van het advies op een rij:

  • De Serv is geen voorstander van een contingent opleidingsuren gespreid over meerdere jaren, waarbij de mogelijkheid zou worden voorzien om uren van het ene op het andere jaar over te dragen. De Serv adviseert om iedere voltijdse medewerker een jaarlijks proportioneel recht te geven van maximaal 125 uren opleidingsverlof. De pro-rataregeling voor deeltijdsen zou gelden op jaarbasis en niet langer pro rata per opleidingsaanvraag, zoals nu het geval is.

  • De Serv is geen voorstander van de verruiming van het toepassingsgebied naar alle halftijds werkenden, zoals het ontwerpdecreet voorziet. De sociale partners adviseren dat de deeltijdsen met een vast uurrooster ook in de toekomst enkel opleidingsverlof kunnen aanvragen voor de uren opleiding die samenvallen met hun werkuren. Voor sociale ondernemingen, waar heel wat deeltijdsen actief zijn, is dit een zeer belangrijk punt om de dienstverlening georganiseerd te krijgen. De Serv vraagt bovendien om enige flexibiliteit in te bouwen voor uitzonderlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld examens.

  • Het ontwerpdecreet voorziet in de oprichting van één opleidingsdatabank voor alle erkende opleidingen, wat positief onthaald is door de sociale partners.

  • Het ontwerpdecreet voorziet ook in een extra erkenningskanaal: opleidingen die worden gevolgd in het kader van loopbaanbegeleiding en die zijn vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan. De Serv vraagt om deze extra mogelijkheid te schrappen.

  • Aangezien heel wat essentiële elementen van deze hervorming worden doorgeschoven naar de uitvoeringsbesluiten, vragen de sociale partners om – conform de Vesoc-traditie – nauw betrokken te worden bij de opmaak van deze uitvoeringsbesluiten.

Betaald educatief verlof is verankerd in het sociaal overleg. Verso vindt dat dit gevrijwaard moet blijven en hoopt, samen met de andere sociale partners, dat de Vlaamse regering rekening houdt met dit Serv-advies.

Lees hier het volledige Serv-advies.

Ga naar het nieuwsoverzicht