Zoekveld

Vlaanderen is onvoldoende voorbereid op revoluties in de zorg

In een nieuw actieplan voor de periode 2015-2019 van Flanders’ Care schetst de Vlaamse regering de beleidslijnen waarop ze wil inzetten op het kruispunt tussen zorginnovatie en ondernemerschap. Ze doet dat aan de hand van acht actielijnen:

  • Gegevensdeling
  • M-health
  • Assistieve technologie en medische hulpmiddelen
  • Chronisch zorgmodel
  • Nieuwe samenwerkings- en businessmodellen
  • Zorg voor talent
  • Internationalisering
  • Aandacht voor ethische uitdagingen

Sense of urgency?

In het actieplan komt het ontbreken van een sense of urgency als een van de voornaamste bekommernissen naar voren. De vergrijzing, technologische innovatie, maar ook veranderende sociologische patronen zullen de zorg de komende decennia grondig dooreenschudden. De implicaties van deze veranderingsprocessen voor de manier waarop we vandaag zorg verlenen, lijkt nog niet bij iedereen ten volle doorgedrongen. Noch in de zorgwereld, noch bij het bedrijfsleven.

Co-creatie

Flanders’ Care heeft ook een nieuw bestuursmodel geïntroduceerd: naast een stuurgroep en een liaisonoverleg, is er een adviesraad, die onafhankelijk en toekomstgericht advies moet geven. Daarnaast is er ook een ‘Community Flanders’ Care’ dat als taak heeft de zichtbaarheid van het project op het terrein te verbeteren. Zo wil de Vlaamse regering komen tot gedeeld eigenaarschap van dit belangrijk maatschappelijk en economisch thema.

Flanders’ Care

Flanders’ Care is een gemeenschappelijk project gecoördineerd door minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Annemie Turtelboom en minister Philippe Muyters zijn ook betrokken. Door wetenschappelijke en technologische innovatie in de zorgsector te stimuleren willen zij de kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg overeind houden in de toekomst, maar ook inspelen op economische opportuniteiten voor het bedrijfsleven. Flanders’ Care moet daarbij het overzicht houden over de verschillende acties binnen de verschillende beleidsdomeinen en samenwerking tussen de actoren op het terrein bevorderen.

www.flanderscare.be

Ga naar het nieuwsoverzicht