Zoekveld

Sociale partners en regering vinden akkoord over Vormingspact

De Vlaamse regering en de sociale partners, waaronder Verso, zetten op 11 juli hun handtekening onder een akkoord over de hervorming van de opleidingsinstrumenten voor werknemers.

Vormingspact (2).jpgDe hervorming was nodig omdat de zesde staatshervorming nieuwe bevoegdheden rond opleiding van werknemers naar het Vlaamse niveau bracht. Voortaan zijn er drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het betaald educatief verlof. In het nieuwe systeem zullen werknemers nog steeds opleidingen kunnen volgen zonder loonverlies te lijden. De loonkosten worden terugbetaald aan de werkgever door de Vlaamse overheid.

De Vlaamse opleidingscheques blijven bestaan. Wel zal de papieren cheque vervangen worden door digitale cheques. De opleidingen die in aanmerking komen, zullen bovendien afgestemd worden op de opleidingen die erkend worden in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.

De bestaande aanmoedigingspremie voor opleidingskrediet wordt het Vlaams opleidingskrediet. Deze tegemoetkoming komt bovenop de federale regeling voor tijdskrediet en heeft als bedoeling werknemers en ondernemingen te wapenen voor de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren kunnen hiervan gebruik maken. Voortaan zal het ook mogelijk zijn om slechts voor een vijfde de loopbaan te onderbreken.

De modaliteiten en voorwaarden voor deze opleidingsinstrumenten worden de komende maanden verder uitgewerkt. Voor Verso is het alvast belangrijk dat de autonomie binnen de paritaire comités voor de erkenning van opleidingen gevrijwaard blijft.

Puntensysteem

Wat de selectie van opleidingen betreft, hanteert het Vormingspact alvast vier inhoudelijke richtlijnen. Het moet gaan over opleidingen die inspelen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst, de opleidingen richten zich op knelpuntkwalificaties en -competenties, de opleidingen zijn arbeidsmarktgericht en stellen de loopbaanfocus van de werknemer voorop, de opleidingen focussen op werknemers die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of dreigen te hebben.

De budgettaire middelen zullen prioritair ingezet worden voor opleidingen die aan deze doelstellingen tegemoetkomen. Voor het Vlaams opleidingskrediet komt daar nog een voorwaarde bij: enkel opleidingen die cruciaal zijn voor de arbeidsmarkt zullen worden erkend. Concreet gaat het om opleidingen die leiden tot een eerste diploma secundair onderwijs, opleidingen die leiden tot knelpuntberoepen, opleidingen hoger onderwijs (en HBO5) en ondernemerschapsopleidingen.

Om te bepalen of een opleiding zich voldoende inschrijft in de finaliteit van de opleidingsinstrumenten, zal er gewerkt worden met een puntensysteem. Elke opleiding wordt beoordeeld op elk van de vier hierboven vermelde oriëntaties. Daarbij dient een minimum aantal punten gehaald worden op elke oriëntatie en op het eindtotaal.

Daarnaast voorziet het Vormingspact ook twee nieuwe flankerende maatregelen: competentieprognoses en sensibilisering rond leercultuur. De Vlaamse overheid zal in kaart brengen welke competenties in de toekomst sterk gewild zullen zijn op de arbeidsmarkt en zal de sectoren stimuleren om hier zelf ook over na te denken.

Gerichte sensibiliseringscampagnes zullen het belang van levenslang leren in de verf zetten, bij werkgevers en werknemers. Daarbij worden de ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid actief gepromoot door overheid, sociale partners, de sectoren, de ondernemingen, het onderwijs en andere partners, onder andere via de sectorale vormingsfondsen.

Meer informatie: www.serv.be

Ga naar het nieuwsoverzicht