Zoekveld

Serv vraagt meer ruimte voor investeringen

Op 11 juli publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) haar advies voor de Vlaamse begroting van 2018. In het advies wijst de Serv op het spanningsveld tussen de nood aan bijkomende uitgaven voor sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen enerzijds en de budgettaire beperkingen binnen het ruimere Europese begrotingskader anderzijds. Een antwoord op dit spanningsveld is per definitie een evenwichtsoefening.

Structureel begrotingsbeleid

De Serv herhaalt in de eerste plaats haar vraag voor een structureel begrotingsbeleid. Het opmaak van een structurele begroting, dus zonder conjuncturele meevallers of tegenslagen, blijft de basis voor de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciën. Dit betekent dat de evolutie van de Vlaamse overheidsuitgaven niet hoger mag zijn dan de evolutie van de Vlaamse ontvangsten. Sociale partners hechten veel belang aan een verantwoorde begrotingsbeleid, zowel aan ontvangstenzijde als aan uitgavenzijde. Met de informatie waarover de Serv momenteel beschikt, raamt de Serv dat de Vlaamse begroting voor 2018 bij ongewijzigd beleid een structureel evenwicht zal bereiken.

Ruimte voor investeringsuitgaven

De sociale partners vragen dat de investeringsuitgaven sneller stijgen dan de niet-investeringsuitgaven, waardoor het aandeel van de investeringen toeneemt in de totale Vlaamse begroting. De Serv hanteert daarbij een brede definitie van investeringen. Zowel de eigen investeringen van de Vlaamse regering, als de Vlaamse steun voor investeringen door bedrijven, financiële instellingen, vzw’s en gezinnen komen in aanmerking. Ook de investeringssteun door andere overheidsniveaus zoals gemeenten en de uitgaven voor het onderhoud van wegen en waterwerken worden meegenomen in deze brede definitie. Verso vindt het positief dat er een brede invulling gegeven wordt aan investeringen, zodat ook de nodige investeringen in de verschillende socialprofitsectoren gevat worden. Verso wijst er tegelijk op dat zeker in de social-profit investeringen en niet-investeringsuitgaven erg nauw samenhangen. Denk maar aan investeringen in bijkomende zorginfrastructuur die niets opbrengen zonder financiering voor de bijhorende personeelsinvulling.

De Serv stelt trouwens dat ook niet-investeringsuitgaven moeten kunnen groeien, zodat ook hier nieuwe beleidsinitiatieven gerealiseerd kunnen worden. Dit is voor Verso een essentieel punt. Binnen een verantwoord begrotingsbeleid moet het mogelijk zijn om ruimte te vinden voor antwoorden op bijkomende maatschappelijke noden.

Deze groei in overheidsuitgaven is enkel mogelijk omdat de Serv ervan uitgaat dat de ontvangsten op een stabiele manier zullen evolueren en er zich dus geen abrupte negatieve ontvangstenevoluties zullen voordoen.

Daarnaast engageert de Serv zich om in het kader van een bredere evaluatie van het begrotingsbeleid van de huidige legislatuur de dynamiek van investeringen en niet-investeringsuitgaven te blijven evalueren. Ook dit is een punt waar vanuit Verso veel belang aan gehecht is bij de opmaak van het Serv-advies. Dit verhaal wordt dus zeker nog verder opgevolgd binnen de Serv.

Strategische investeringen

De Serv besteedt ook bijzondere aandacht aan de zogenaamde ‘strategische investeringen’. Dit zijn uitzonderlijke investeringen met een aantoonbaar positieve impact op de economische groei op langere termijn. De Serv ondersteunt de Vlaamse regering om in de geplande dialoog en binnen de ruimere Europese begrotingsopvolging oplossingen te zoeken voor een verwerking van dergelijke strategische investeringen in de begroting.

Voorzichtig met nieuwe schulden!

Tot slot vraagt de Serv ook om erg voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe schulden op Vlaams niveau, zeker gezien de gunstige economische vooruitzichten. Volgens de Serv is dit enkel verantwoord voor bijkomende strategische investeringen.

Lees het begrotingsadvies van de Serv op www.serv.be.

Ga naar het nieuwsoverzicht