Zoekveld

Ook vzw’s kunnen voortaan failliet gaan

Voortaan kunnen vzw’s failliet gaan, maar ze krijgen ook toegang tot nieuwe mogelijkheden van gerechtelijke reorganisatie of herstel in het kader van de continuïteit. Dat zijn enkele gevolgen van het nieuwe insolventierecht, dat op 1 mei 2018 in werking trad.

Ook vzw’s vallen dus onder de insolventieregels. Vzw’s en stichtingen zijn volgens de nieuwe wet namelijk ‘ondernemingen’, ongeacht het belangeloos karakter of het type activiteiten.

Het insolventierecht bevat drie pijlers die betrekking hebben op preventie (opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden), continuïteit (de gerechtelijke reorganisatie) en ten slotte liquidatie (het faillissement). Concreet betekent dit voor vzw’s dat zij enerzijds in faillissement kunnen gaan (wat een verhoogde aansprakelijkheid van bestuurders kan meebrengen) maar anderzijds dat zij ook toegang hebben tot nieuwe mogelijkheden van gerechtelijke reorganisatie of herstel in het kader van de continuïteit.

De bestuurdersaansprakelijkheid wegens grove fout bij faillissement wordt nu ook van toepassing op vzw’s. Enkel kleine ondernemingen (met een gemiddelde omzet minder dan 620.000 euro in de 3 jaar voor het faillissement en een balanstotaal voor het laatste boekjaar van minder dan 370.000 euro) en de vzw’s en stichtingen die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren, vallen niet onder het toepassingsgebied. Grote vzw’s vallen dus wel onder de bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement en sluiten dus best een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af.
Wat deze bestuurdersaansprakelijkheid betreft, verwijzen we graag naar het artikel van Marleen Denef, advocaat bij Curia, dat de verhoogde bestuurdersaansprakelijkheid nuanceert.

Hervorming van het ondernemingsrecht

We geven nog mee dat ook de wet van 15 april 2018 over de hervorming van het ondernemingsrecht ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd. In het kader van deze wet wordt het begrip onderneming hervormd en wordt de ondernemingsrechtbank opgericht. U leest meer hierover op de website van Unisoc, de federale werkgeversorganisatie voor de social profit.

Dit najaar kan u van Verso en haar ledenfederaties informatiesessies verwachten rond alle nieuwe ontwikkelen voor vzw’s, in het bijzonder rond het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat het Parlement mogelijk nog voor de zomer zal goedkeuren.

Ga naar het nieuwsoverzicht