Zoekveld

Meer details bekend over Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 moeten opleidingen voor uw medewerkers gericht zijn op de ontwikkeling van hun loopbaan of moeten ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Tenminste als u er nog een VOV-premie (Vlaams opleidingsverlof) voor wil ontvangen. Vrijetijds- en ook bedrijfsspecifieke opleidingen worden vanaf dan uitgesloten van de premie.

Dat is een speerpunt in de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaamse opleidingsverlof (VOV), dat de Vlaamse regering op 20 juli goedkeurde. Het decreet is momenteel nog in behandeling in het Vlaams parlement. Het besluit ligt bij de Sociaal Economische Raad Vlaanderen ter advies voor. In het najaar volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Hier geven we reeds een overzicht van de principieel goedgekeurde maatregelen.  

 • VOV is van toepassing voor alle werknemers uit de private sector, waaronder de social profit, die werken in een onderneming gevestigd in Vlaanderen. Voor de medewerkers die werken in Brusselse of Waalse ondernemingen, geldt de regeling in het respectievelijke Gewest.
 • Elke voltijdse werknemer heeft jaarlijks recht op 125 uur om afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding met loonbehoud. Dit recht wordt geproratiseerd op voorwaarde dat men minstens halftijds werkt. Voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster moeten de les- en werkuren samenvallen.
 • Niet elke opleiding komt evenwel in aanmerking voor VOV. Bedrijfsspecifieke opleidingen en eerder vrijetijdsopleidingen worden voortaan uitgesloten. Het leren moet plaatsvinden in een georganiseerde en gestructureerde werkomgeving. Werkplekleren is toegestaan, maar dan bij een andere werkgever. Werkplekleren in de eigen vestigingseenheid kan enkel met een extern erkende lesgever die toekijkt op het opleidingsplan. De opleiding moet resulteren in een certificaat.
 • Dit betekent dat enkel nog arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen recht geven op VOV. Alle arbeidsmarktgerichte opleidingen moeten beantwoorden aan een aantal minimale voorwaarden:
  • De opleiding moet leiden tot het verwerven van minstens één van de volgende competentieclusters, die via een beoordelingssysteem op basis van criteria in het najaar van 2018 per ministerieel besluit worden vastgelegd:
   • basiscompetenties
   • beroepsspecifieke competenties
   • algemene arbeidsmarktcompetenties
  • Minimaal 32 contacturen of minstens 3 studiepunten in het volwassenenonderwijs vertegenwoordigen.
  • De opleiding wordt gegeven door een dienstverlener die erkend is (o.m. door VDAB) als opleidingsverstrekker.
  • De opleiding is geregistreerd in dé opleidingsdatabank (opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives).

De loopbaangerichte opleidingen geven recht op VOV wanneer ze zijn opgenomen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt.

 • Naast de decretaal bepaalde opleidingen zijn er twee instanties die oordelen (aan de hand van het beoordelingssysteem) of een opleiding al dan niet wordt erkend en dus recht geeft op VOV: de paritaire comités en de Vlaamse opleidingscommissie, bestaande uit de Vlaamse interprofessionele sociale partners, waaronder Verso.
 • Alle aanvragen voor erkenning van een opleiding worden ingediend bij het Departement WSE. Het beslist wie bevoegd is voor de behandeling van de erkenning, het paritair comité of de Vlaamse opleidingscommissie. Een beroeps- en evaluatiecommissie behandelt klachten of beroep tegen negatieve beslissingen.
 • Jaarlijks maakt het departement WSE een evaluatierapport op, waarin het toetst of de opleidingen blijven beantwoorden aan de inhoudelijke erkenningscriteria. Ook wordt voorzien in een globale beleidsmonitoring.
 • Er wordt voorzien in een digitaal platform, zodat administratieve processen van opleidingsverstrekkers en werkgevers, zoals de terugbetaling van de forfaits, administratief eenvoudiger en digitaal kunnen gebeuren.

Belangrijk is dat voor de opleidingen die van start gaan in september 2018 er niets verandert. De terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2018-2019 verlopen volgens de oude BEV-regeling. De hervormde regelgeving gaat in op 1 september 2019.

Verso volgt dit dossier nauw op en communiceert erover bij nieuwe maatregelen.

Ga naar het nieuwsoverzicht

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg