Zoekveld

Macro-economische kernindicatoren

Macro-economische kernindicatoren

De nationale en regionale rekeningen bieden de inhoudelijk relevante macro-economische kerngegevens van de economische ontwikkeling op het niveau van de bedrijfstak of groepering van bedrijfstakken. De uniforme systematiek van de nationale en regionale rekeningen maakt het mogelijk de hoegrootheid van de macro-economische kernindicatoren te vergelijken, zowel in de tijd, ruimte als tussen bedrijfstakken.

De macro-economische grootheden vormen de onderdelen van de productie. De output of productie komt tot stand door de combinatie van de productiefactoren (arbeid en kapitaal) en de aanwending van grondstoffen en hulpmiddelen die bij andere bedrijfstakken worden gekocht, d.i. het intermediair verbruik. Het verschil tussen de output en het intermediair verbruik komt dus overeen met de toegevoegde waarde.

In de nationale rekeningen zijn gegevens uitvoeriger voorhanden dan in de regionale rekeningen. Op niveau van het Rijk worden zowel de output, het intermediair verbruik als de toegevoegde waarde gedocumenteerd. Op niveau van het Vlaams Gewest is van de drie grootheden slechts de toegevoegde waarde op een jaarlijks geactualiseerde basis beschikbaar.

Uit de vijfjaarlijkse input-outputtabellen kan een gedetailleerder beeld, ook voor de Gewesten worden afgelezen (zie luik macro-economische foto).

Afbakening social profit

In de nationale en regionale rekeningen worden de socialprofitactiviteiten gegroepeerd weergegeven in vier categorieën: de gezondheidzorg (NACE 86), de maatschappelijke dienstverlening (NACE 87 en 88), cultuur en ontspanning (NACE 90 tot 92) en sport en ontspanning (NACE 93).

De voorgestelde benadering vormt een ruwe afbakening van de socialprofitsector, zij het macro-economisch de enige operationele. Enerzijds vallen bepaalde subsectoren van de social profit buiten beschouwing, omdat ze niet afgezonderd kunnen worden van de veel ruimere NACE-codes waaronder ze ressorteren (bv. sommige onderdelen van ‘Onderwijs’ (NACE 85) of onderdelen van ‘Verenigingen’ (NACE 94)). Anderzijds worden er activiteiten meegenomen die in strikte zin niet tot de social profit behoren (bv. Kansspelen en loterijen (NACE 92), omdat ze in de gebruikte bronnen geclusterd zitten met NACE-codes die wel onderdeel vormen van de social profit.

Sterke groeisector

Zowel de output, het intermediair verbruik als de toegevoegde waarde stijgt tussen 2000 en 2015 in quasi geen enkele andere bedrijfstak sneller dan in de social profit. Bovendien is de stijging ononderbroken, in tegenstelling tot de totaliteit van de Belgische economie, die een terugval kent in 2009.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg